OpenJudge

提交人 班级 题目 结果 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
201621102288李宏伟(陌守) 软件1613 219: 三个数的和、平均值、积、最小值、最大值 Wrong Answer 152kB 0ms 313 B GCC 9小时前
201621102288李宏伟(陌守) 软件1613 219: 三个数的和、平均值、积、最小值、最大值 Wrong Answer 152kB 0ms 323 B GCC 9小时前
201621102288李宏伟(陌守) 软件1613 219: 三个数的和、平均值、积、最小值、最大值 Wrong Answer 152kB 2ms 375 B G++ 9小时前
201621102288李宏伟(陌守) 软件1613 219: 三个数的和、平均值、积、最小值、最大值 Compile Error 375 B GCC 9小时前
201621122077郑一明 软件1613 339sim: 与7无关的数 Accepted 200kB 0ms 265 B G++ 13天前
201621122077郑一明 软件1613 346s1: 加密技术 Accepted 128kB 0ms 336 B G++ 13天前
201621122077郑一明 软件1613 542: 最大公约数 Accepted 128kB 0ms 191 B G++ 14天前
201621122077郑一明 软件1613 633: 反转诗句 Accepted 128kB 0ms 308 B G++ 14天前
201621122077郑一明 软件1613 638: 反转诗句 Accepted 128kB 0ms 308 B G++ 14天前
201621122077郑一明 软件1613 638: 反转诗句 Runtime Error 128kB 0ms 461 B G++ 14天前
201621122057余成勇 223: 五个整数的最大值、最小值 Accepted 152kB 0ms 493 B G++ 14天前
201621122057余成勇 219: 三个数的和、平均值、积、最小值、最大值 Accepted 152kB 0ms 515 B G++ 14天前
201621122033陈暄 软件1612 529: 最大公约数 Accepted 128kB 2ms 254 B G++ 15天前
201621122033陈暄 软件1612 529: 最大公约数 Wrong Answer 128kB 20ms 246 B G++ 15天前
201621122033陈暄 软件1612 529: 最大公约数 Time Limit Exceeded 128kB 1000ms 228 B G++ 15天前

1 2 3 4 5 ...